PATTY SKI lyžiarska škola a požičovňa od 10.3.2024 ZATVORENÉ

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

1. Náplň lyžiarskej školy
1.1. Cieľom jednotlivých kurzov je získať odbornú spôsobilosť lyžovania, snowboardingu, (ďalej už len ako „Lyžiarske a snowboardové kurzy“.
1.2. Spoločnosť vypisuje kurzy na základe vlastnej kapacity, v rozsahu a ponuke, ktorá je zverejnená na stránke spoločnosti: https://lyziarskaskola.sk/.
1.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu miesta a času konania zverejnených kurzov a tiež si vyhradzuje právo zverejnený kurz alebo jeho časť zrušiť (napr. v prípade nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov).

2. Prihlásenie do kurzu
2.1. Do kurzov sa prihlasuje vyplnením prihlášky (ďalej už len ako „prihláška“) na základe pokynov uvedených na webovej stránke spoločnosti https://lyziarskaskola.sk/ alebo zaslaním prihlášky na emailovú adresu spoločnosti: donovaly@pattyski.eu alebo písomne na adresu sídla spoločnosti.
2.2. Odoslaním prihlášky záujemca o kurz alebo zákonný zástupca záujemcu o kurz potvrdzuje, že je oboznámený s VOP a taktiež sa zaväzuje k ich dodržiavaniu.
2.3. Spoločnosť následne pošle záujemcovi o kurz ponuku o prihlásení do kurzu, ktorý si vybral, a na úhradu ceny kurzu na emailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške.
2.4. Zmluva medzi záujemcom o daný kurz a spoločnosťou vzniká v deň zaplatenia ceny kurzu.
2.5. Spoločnosť si vyhradzuje právo na odmietnutie prihlášok záujemcov o kurz v prípade, že naplní kapacitu zverejnených kurzov.

3. Cena kurzu a platobné podmienky
3.1. Splatnosť ceny kurzu závisí od ponuky, ktorá bola záujemcovi o kurz zaslaná na emailovú adresu uvedenú v prihláške. Záujemca o kurz je povinný cenu kurzu zaplatiť v lehote splatnosti, ktorá je uvedená vo vystavenej ponuke.
3.2. Cenu kurzu možno uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet spoločnosti, ktorý je uvedený v ponuke alebo vkladom v hotovosti v ktorejkoľvek pobočke banky, v ktorej si spoločnosť vedie účet.
3.3. Cena kurzu je považovaná za zaplatenú v deň pripísania ceny kurzu na bankový účet spoločnosti, ktorý je uvedený v ponuke.
3.4. Pokiaľ záujemca o kurz neuhradí cenu kurzu v čase jej splatnosti, prihláška zaslaná záujemcom o kurz sa ruší dňom, ktorý nasleduje po uplynutí jej splatnosti a spoločnosť už ďalej nebude záujemcu evidovať ako účastníka kurzu.
3.5. Spoločnosť neumožňuje platbu ceny kurzu na splátky. Cena kurzu musí byť v termíne splatnosti uhradená v jej plnej výške.
3.6. Kapacita kurzov je obmedzená a uprednostnení budú tí záujemcovia o kurz, ktorí cenu kurzu zaplatili v skoršom termíne.
3.7. Náklady na učebné materiály sú súčasťou ceny kurzu.
3.8. Cena kurzu nezahŕňa skipasy. Tie je záujemca si povinný zakúpiť pred výučbou.

4. Lyžiarske a snowboardové kurzy
4.1. Lyžiarske a snowboardové kurzy sú spoločnosťou organizované na základe individuálnych prihlášok. Ich podmienky a priebeh budú vždy dohodnuté individuálne s účastníkom kurzu.
4.2. Účastník kurzu nemá nárok na vrátenie ceny kurzu ani jej alikvotnej časti a nemá nárok ani na vrátenie inej peňažnej či nepeňažnej náhrady v prípade prekážok, ktoré vznikli z jeho strany a bránia mu v riadnom absolvovaní Lyžiarske a snowboardového kurzu. Ak však účastník kurzu predloží adekvátne potvrdenie, že v tom, aby absolvoval Lyžiarsky a snowboardový kurz mu bránia vážne zdravotné alebo rodinné dôvody (napr. lekárska správa), spoločnosť umožní účastníkovi kurzu zúčastniť sa ďalšieho Lyžiarske a snowboardového kurzu. Kurz si však môže nahradiť najneskôr 15 mesiacov od vzniku prekážky.
4.3. Vymeškané hodiny si účastníci kurzu nemôžu nahrádzať s inými skupinami, ani si ich prenášať do iného obdobia.
4.4. Spoločnosť nie je zodpovedná za to, keď účastník nemôže dokončiť Lyžiarsky a snowboardový kurz z vlastných dôvodov.
4.5. V rámci praktickej časti Lyžiarskeho a snowboardového kurzu sa každý účastník musí povinne chrániť upevnenou ochrannou prilbou.
4.6. Lyziarska skola nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví ktorá sa v priebehu kurzu stane účastníkovi.

5. Zrušenie prihlášky, zrušenie kurzu, odstúpenie od zmluvy
5.1 Ak záujemca o kurz neuhradí cenu kurzu v termíne splatnosti, v deň, ktorý nasleduje po uplynutí termínu splatnosti, sa prihláška zaslaná záujemcom o kurz ruší a spoločnosť už nebude záujemcu evidovať ako účastníka kurzu.
5.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu miesta a času konania zverejnených kurzov a tiež si vyhradzuje právo zverejnený kurz alebo jeho časť zrušiť. V prípade zmeny spoločnosť účastníka kurzu bezodkladne informuje.
5.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy a zrušenia kurzu aj počas jeho trvania, a to v prípade mimoriadnych okolností alebo z dôvodu tzv. vyššej moci (napr. zníženie počtu lektorov či nevhodné klimatické podmienky). V takomto prípade spoločnosť vráti účastníkovi kurzu pomernú časť ceny kurzu, a teda zaplatenú časť zníženú o náklady na výučbu, ktorá už bola zrealizovaná, a poskytnuté ubytovanie. Časť ceny kurzu, zodpovedajúca hodnote skipassu sa nevracia. Alikvotnú časť kurzu vráti spoločnosť účastníkovi do 10 pracovných dní odo dňa, keď sa od zmluvy odstúpilo.
5.4 Spoločnosť si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a jej zrušenie bez akejkoľvek náhrady, ak účastník kurzu svojim správaním ohrozuje majetok spoločnosti, ubytovateľa, prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska, zdravie a majetok ostatných účastníkov kurzu, lektorov kurzu alebo v prípade, keď vážnym spôsobom narúša priebeh kurzu.
5.5 Účastník kurzu má možnosť odstúpiť od zmluvy bez povinnosti uhradenia storno poplatku a bez uvedenia dôvodu do 3 kalendárnych dní pred dňom začiatku kurzu.
5.6 Účastník kurzu má možnosť odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu aj v kratšej lehote ako 3 kalendárne dni pred začiatkom kurzu, je však povinný zaplatiť storno poplatok vo výške a v termíne uvedených v článku 7 VOP.

6. Storno
6.1. Ak účastník kurzu odstúpi od zmluvy v deň začiatku kurzu (Menej ako 24H), má povinnosť zaplatiť storno poplatok vo výške 100% ceny kurzu. Na výpočet storno poplatku podľa tohto bodu sa považuje celá cena kurzu vrátane skipassu a ubytovania.
6.2. Ak účastník odstúpi od zmluvy spoločnosť mu písomne alebo emailom pošle oznámenie o uplatnení nároku spoločnosti na storno poplatok aj o jeho výške v zmysle týchto VOP, a to do 14 dní odo dňa, keď účastník odstúpil od zmluvy. Zaslaním prihlášky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP účastník kurzu berie na vedomie, že spoločnosť má právo v prípade, ak účastník odstúpi od zmluvy, jednostranne započítať pohľadávku účastníka kurzu na vrátenie zaplatenej ceny kurzu voči pohľadávke spoločnosti na úhradu storno poplatku vo výške, ktorá je uvedená v týchto VOP a vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú. Sumu, ktorá presahuje vzájomné pohľadávky účastníka kurzu a spoločnosti zaplatí spoločnosť účastníkovi kurzu bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet , z ktorého bola úhrada ceny kurzu zrealizovaná, a to do 10 pracovných dní od nasledujúceho dňa po odstúpení účastníka kurzu od zmluvy. Poplatok je 10 EUR/refund.

7. Reklamácia
7.1 Poskytovanie služieb spoločnosťou v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti pod vzdelávacou značkou Lyziarskaskola sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
7.2 Účastník kurzu má právo, aby mu boli poskytnuté služby v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti s dohodnutým alebo bežným rozsahom, kvalitou, množstvom aj termínom.
7.3 Účastník kurzu má povinnosť uplatniť si nároky z vád služieb, čiže reklamáciu, bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (vady mimoškolskej vzdelávacej činnosti, jej neposkytnutie, príp. poskytnutie v menšom rozsahu a pod.), a to najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa, v ktorom dohodnutá mimoškolská vzdelávacia činnosť nebola uskutočnená, príp. bola uskutočnená, ale s vadou. V inom prípade právo na reklamáciu zaniká.
7.4 Pri uplatňovaní reklamácie má účastník kurzu povinnosť predložiť doklad o zaplatení ceny kurzu a preukaz totožnosti. Po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhoduje o spôsobe jej vybavenia spoločnosť ihneď, v náročnejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie však nepresiahne 30 dní odo dňa, keď bol uplatnená. Účastník kurzu dostane vyrozumenie o spôsobe, akým bude reklamácia vybavená na emailovú adresu, ktorú uviedol v prihláške. Účastník kurzu má povinnosť poskytnúť pri vybavovaní reklamácie spoločnosti súčinnosť, ktorú spoločnosť vyžaduje.

8. Ochrana osobných údajov
8.1 Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len ako „zákon“).
8.2 Spoločnosť vykonáva spracovanie osobných údajov účastníkov kurzu za účelom prihlásenia na kurz, evidencie účastníkov. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu spracúvania, teda prihlásenia na kurz, evidencie účastníkov kurzu, maximálne však 5 rokov od zozbierania týchto údajov. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané za účelom prihlásenia na kurz sú spoločnosťou spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.
8.3 Spoločnosť môže počas spracúvania osobných údajov vykonávať spracovateľské operácie, ku ktorým patrí cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia vďaka vzdialenému prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom, ktorý má sídlo v tejto krajine. Pri prenose prevádzkovateľ dbá na čo najväčšie zabezpečenie ochrany osobných údajov pomocou šifrovania a využívania softwarových a hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.
8.4 Spoločnosť využíva etické štandardy na vysokej úrovni a rešpektuje súkromie účastníkov kurzov. S výnimkou poskytnutia údajov, ktoré vyžaduje zákon, príp. iné všeobecne záväzné právne predpisy, spoločnosť bez súhlasu účastníka neposkytne ani nesprístupní jeho osobné údaje tretej strane či inému príjemcovi.
8.5 V súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva spoločnosť všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby dotknuté osoby boli včas a riadne poučené o právach, ktoré im prislúchajú na základe právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj z európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. Ak spoločnosť obdrží oprávnenú žiadosť dotknutej osoby, vybaví ju do 30 dní odo dňa jej doručenia.
8.6 Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti, ktorá je adresovaná spoločnosti, žiadať informácie o tom, či sú jej osobné údaje spracované v informačnom systéme spoločnosti, odkiaľ, teda z akého zdroja spoločnosť tieto údaje získala, informácie o rozsahu a zozname spracúvaných údajov, tiež môže požadovať opravu alebo zničenie svojich údajov, ktoré sú neúplné, nesprávne alebo neaktuálne alebo zničenie osobných údajov, ktorých účel spracovania už neexistuje, príp. sú predmetom spracúvania neoprávnene.
8.7 Dotknutá osoba je oprávnená namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné ako tie účely, na ktoré osobné údaje právoplatne poskytla, a tiež proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov. Táto námietka však musí byť oprávnená. Spoločnosť má povinnosť tieto osobné údaje bezodkladne blokovať a zničiť ihneď, ako jej to dovolia okolnosti.
8.8 Ak má dotknutá osoba podozrenie na neoprávnené spracovanie osobných údajov, je oprávnená podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie konania o ochrane osobných údajov.
8.9 Dotknutá osoba, ktorá nedisponuje spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu si môže svoje práva uplatniť cez právneho zástupcu.
8.10 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, má možnosť uplatniť blízka osoba na základe osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9. Záverečné ustanovenia
9.1. VOP a právne vzťahy, ktoré vznikli na ich základe, sa riadne podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
9.2. Spoločnosť má právo VOP meniť v prípade 1. zmeny politiky spoločnosti v oblasti poskytovania mimoškolského vzdelávania, 2. zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky, 3. zmeny príslušných právnych predpisov alebo 4. z iného, bližšie nešpecifikovaného, avšak závažného dôvodu.
9.3. Zmena VOP nadobúda účinnosť v deň zverejnenia na webovej stránke https://lyziarskaskola.sk
9.4. VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2015

PATTY SKI Donovaly sro – Mistríky 467, Donovaly
97639 Slovensko IČO 52410161   IČ DPH SK2121011398
Dozorný orgán : Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj